Language Switching Tool

معرفی خدمات بازرگانی

با توجه به برقرادی ارتباطات ماثر با تامین کنندگان قطعات در خارج از کشور این مدیریت بر آن است که با توجه به اولویت در نیازهای داخلی نسبت به تامین و خرید برخی اقلام که در حال حاظر شرایط فنی لازم جهت طراحی و ساخت آن مقدور نمی باشد، اقدام نماید. در این راستا مدیریت بازرگانی شرکت آبتاب صنعت نوین با استفاده از نیروهای متخصص و زبده در این امر شرایطی را فراهم آورده که با حداقل هزینه ها رخی نیازهای اضطراری در بخش هوایی کشور قابل حصول و تامین می باشد.

business